Avís legal

1. Usos del Portal

L'usuari utilitza els serveis proporcionats pel col·legi d'Enginyers de Camins, Canales i Ports (des d'ara el CECCP) sota la seva sencera responsabilitat, assumint que aquests serveis se subministren sempre que sigui possible, sense garantia alguna (expressa o implícita).

El CECCP no té obligació de i no controla la utilització que els usuaris fan del portal, dels serveis i dels continguts del mateix. Tampoc que la utilització es faci conforme a les condicions d'ús generals establertes per a aquest portal, ni tampoc a les particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma prudent i diligent.

El CECCP no serà, en cap cas, responsable, ni civil ni penalment, ni principal ni subsidiàriament, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus derivats, directa o indirectament, de d’incompliment de les obligacions especificades en les condicions d'ús generals establertes.

D'igual manera, no garanteix ni es responsabilitza de l'ús del portal, dels serveis i dels continguts del CECCP, ni de la certesa de qualsevol informació obtinguda a través del mateix, ja que es realitzen canvis periòdics als llocs i als serveis i, per tant, a la informació que contenen. Igualment no garanteix la veracitat dels continguts publicitaris de qualsevol bé, producte o servei anunciat, ni la infal·libilitat, ni la utilitat del portal i els seus serveis.

 

2. Seguretat

El CECCP no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, pel que exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware), documents electrònics i fitxers de l'usuari o de qualsevol tercer, incloent que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d'aquest portal.

El CECCP no garanteix la privadesa i la seguretat de la utilització del portal i els seus serveis, no sent responsable de cap contingut o conducta amenaçadora, difamatòria, obscena, discriminatòria, xenòfoba, ofensiva i/o il·legal de qualsevol altra part, ni de les infraccions dels drets d'uns altres, inclosos els drets de propietat intel·lectual (copyright, marques, paleses), de propietat industrial i les informacions confidencials.

No existeix obligació alguna per part del CECCP de supervisar els serveis de comunicació, reservant-se el dret a revisar-los, eliminar-los o modificar-los a la seva sencera i total discreció. Tampoc existeix l'obligació de mantenir cap contingut en el portal, ni de reexpedir cap missatge no llegit o no enviat ni a Vostè, ni a un tercer.

El CECCP no és responsable de les fallades que es produeixin en les comunicacions (inclòs l'esborrat), ni d'eventuals interrupcions o retards en la prestació del servei i especialment els referents a espai temporal, seguretat i presència d'errors. Tampoc si això és a causa de labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals o que els equips de l'usuari tinguin una configuració defectuosa o una insuficient capacitat. No garanteix, per tant, la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal i dels serveis. Es comunicarà, quan això sigui raonablement possible, qualsevol alteració del servei i qualsevol possibilitat que es produeixin danys.

Així mateix, el CECCP exclou tota responsabilitat pels danys, perjudicis o pèrdues de tota naturalesa que es puguin deure al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del portal i dels serveis, incloent els ocasionats per l'ús per tercers del seu nombre de compte o de la seva contrasenya. No obstant això, el CECCP sí podrà fer-li responsable dels danys, perjudicis o pèrdues que li causi l'ús no autoritzat per un tercer de la seva contrasenya o el seu compte.

 

3. Continguts

El CECCP no es responsabilitza de la idoneïtat, fiabilitat, exactitud, disponibilitat, utilitat i de l'absència de virus en qualsevol informació, software, productes, serveis i gràfics que formen el portal http://www.camins.cat. Tampoc es responsabilitza d'aquells continguts, materials i/o dades aconseguides a través de la utilització dels serveis d'aquest portal, ja que poden existir errors tipogràfics o inexactituds, ni per l'accés a altres materials en Internet a través de connexions amb aquest portal.

El CECCP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es poguessin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen a altres usuaris sobre si mateixos i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

A l'accedir a aquest portal s'accepta que el CECCP no serà responsable de cap pèrdua (directa o indirecta) derivada de l'ús de la informació i de les matèries contingudes en aquest portal o per l'accés a altres matèries en Internet a través de connexions amb aquest portal.

El CECCP exclou qualsevol tipus de garantia als productes, béns o serveis adquirits a empreses que presten els seus serveis o comercialitzen els seus productes a través d'aquest portal, incloent la seva qualitat o idoneïtat per al seu ús. S'entén que l'usuari contracta directament amb elles (incloses lliurament, pagament, condició i garantia). L'usuari no podrà entaular cap tipus de reclamació al CECCP tendent al rescabalament dels danys ocasionats per aquests productes, béns i/o serveis.

 

4. Hiperenllaç

El CECCP no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que es puguin deure a:

a) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;

b) el manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els llocs enllaçats;

c) la prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats;

d) la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

 

5. Danys i Perjudicis

El CECCP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts;

d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts;

e) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;

f) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers a través de o amb motiu de l'accés als continguts;

g) els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o d'altra forma transmesos o llocs a disposició, rebuts, obtinguts o als quals s'hagi accedit a través del portal o dels serveis.

Més específicament, el CECCP exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure als serveis prestats per tercers a través del portal, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que es puguin deure:

a) l'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptades o l'ordre públic com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;

b) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;

c) la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del portal;

d) la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del portal;

e) la inadequació per a qualsevol classe de propòsit de i la defraudació de les expectatives generades pels serveis prestats per tercers a través del portal;

f) l'incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o terminació per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers en relació amb o amb motiu de la prestació de serveis a través del portal;

g) els vicis i defectes de tota classe dels serveis prestats per tercers a través del portal. En cap cas, el CECCP serà responsable per danys directes, indirectes, punitius, fortuïts, especials, derivatius, o de qualsevol altre tipus, incloent entre uns altres, danys per pèrdua d'ús, de dades o de beneficis, que es derivin o estiguin relacionats amb l'ús o rendiment dels llocs i serveis del CECCP, amb la demora o la impossibilitat de poder usar els llocs i serveis del CECCP o els serveis relacionats amb la prestació o no prestació de serveis, o amb qualssevol informació, software, productes, serveis i gràfics relacionats que siguin obtinguts a través dels llocs o serveis del CECCP, o que d'altra forma s'originin en l'ús dels llocs i serveis del CECCP, tant si la seva base és contractual, extracontractual, per negligència, per responsabilitat objectiva o d'altra forma, àdhuc en el cas que s'hagués informat al CECCP o a qualsevol dels seus proveïdors de la possible ocurrència d'aquests danys. degut al fet que alguns estats o jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de la responsabilitat per danys derivatius o incidentals, la limitació anterior pot no ser-li aplicable. Si no està satisfet amb part del contingut dels llocs o serveis del CECCP o amb alguna d'aquestes condicions d'ús, el seu únic i exclusiu recurs serà deixar d'utilitzar els llocs i serveis del CECCP.

Tampoc respon ni per dany emergent ni per lucre cessant pels possibles perjudicis derivats de l'ús de la informació i continguts d'aquest portal o en uns altres als quals s'hagi accedit a través d'aquesta.

 

6. Reclamacions

S'accepta la impossibilitat dels usuaris o de terceres persones de formular reclamació alguna contra el CECCP per qualsevol dany, directe o indirecte, ocasionat per l'ús indegut dels serveis o per la impossibilitat d'ús per causa de força major, cas fortuït o qualsevol altre no imputable al CECCP, ni per la pèrdua del nombre de compte o de la contrasenya establerta per a llocs d'accés no autoritzat per l'usuari, sempre que aquesta pèrdua no fos imputable al CECCP.