QUÈ ÉS?

El Certificat d'Actuació Professional (CAP) és un document expedit pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports que té com a objecte confirmar i registrar cadascuna de les actuacions professionals dels col·legiats per acreditar-ne l'autoria. L'expedició del CAP es fa a petició única i exclusivament dels seus col·legiats.

Amb el CAP, els enginyers de camins col·legiats poden acreditar la seva experiència professional davant de tercers i oferir garanties de qualitat i responsabilitat.

MODALITATS

Hi ha dues modalitats de CAP que cobreixen les diferents necessitats dels col·legiats.

CAP TÈCNIC
És un servei pensat per prestigiar el col·legiat acreditant la intervenció del mateix en la redacció de qualsevol projecte o document tècnic, en el desenvolupament d'una obra o, fins i tot, en l'exercici de tasques de gestió en matèries de l'enginyeria de camins.
CAP PROTEC
És un servei pensat per a col·legiats que assumeixen responsabilitats legals en l'autoria de projectes, documents tècnics o en el desenvolupament de les funcions pròpies del procés constructiu. A més d'acreditar l'actuació, també cobreix la seva responsabilitat civil amb una àmplia assegurança i a un preu molt avantatjós.

El Col·legi ofereix el Certificat d'Experiència Professional (CEP), que recull tots els CAP o visats d'un col·legiat. El CEP equival a un CV autentificat.